Rank Types

Civil Dongjing (東京), ji (), chi (), jin (), zhong (), zhongfu (中府), zhongxia (中下), zhong dudu fu (中都督府), fu (), xia (), tongxia zhou (同下州), xiafu (下府), xia dudu fu (下都督府), shang (), da dudu fu (大都督府), dudu fu (都督府). ci (), ciji (次畿), cichi (次赤), cifu (次府), wang (), fu (), jing (),xiaojing (小京)
Military

Xiong (), junjiedu (軍節度), junshi (軍事), jun (郡), fangyu (防籞), tuanlian (團練), shuaifu (率府), dafang fu (大藩府), weisi (尉司)